Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber)

UWAGA!!!

Studenci uczestniczący w szkoleniu w ramach V. edycji programu Legia Akademicka mają możliwość wykonania testu kwalifikacyjnego, uprawniającego do udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber).

Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest:

– złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;

– ustalona kwalifikacja wojskowa w przypadku kobiet;

– zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym muszą rozwiązać test najpóźniej do dnia 16 maja br. Test dostępny jest na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem https://la.elearning.wp.mil.pl/.

Dodatkowo w celu uzyskania dostępu do ww. testu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy z klauzulą informacyjną z załącznika nr 1 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z załącznika nr 2. Skan lub zdjęcie danych dokumentów kandydaci muszą przesłać na adres e-mail: k.kiniorski@ron.mil.pl.

W module cyber planowany jest udział 50 uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu. W przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów, dodatkowym kryterium oceny będzie studiowanie na kierunkach istotnych z punktu widzenia Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, tj.: informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, matematyka i inne kierunki pokrewne.

Jednocześnie informuję, iż studenci zakwalifikowani do modułu cyber zostaną skierowani na część praktyczną szkolenia (tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski) do 100. batalionu łączności w Wałczu, która odbędzie się w okresie lipiec – sierpień 2022 r.

 

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu od 14 do 26 sierpnia 2022 r.